Kontakt

Knihy-papír
Nevanova 1050
(vstup i příjezd z ulice Šímovy)

16300 Praha 6, Řepy


IČO: 04757475
DIČ: CZ7205114191


tel.do prodejny: +420 603 36 36 12
mobil: +420 603 236 731

info@knihy-papir.cz
www.knihy-papir.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Po-Pá 10:00 - 18:00

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu knihy-papir.cz Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským odborem MÚ  Městské části Praha 13, IČ: 04757475, místo podnikání (adresa provozovny prodávajícího) Praha 6, Makovského 1349, 163 00. Živnostenský list je vystaven na fyzickou osobu Josefa Guriči, který je majitelem kamenného i internetového obchodu. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

Koupě zboží

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.knihy-papir.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Náklady na dopravu jsou zákazníkovi vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.

Dodací a platební podmínky

Osobně v prodejně v Řepích - po obdržení oznámení o vyřízení objednávky. V tomto případě je platba realizována pouze hotově, nebo platební kartou.


Poštou na dobírku za podmínek stanovených v sekci Váš nákupní košík – Způsob doručení. V tomto případě je platba realizována prostřednictvím České pošty při převzetí zásilky.

Poštou při platbě on-line za podmínek stanovených v sekci Váš nákupní košík – Způsob doručení. V tomto případě je platba realizována prostřednictvím bezhotovostního převodu.

V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující zboží v provozovně prodávajícího ve stanovené době podle čl. II a nesjedná-li si s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

Záruční podmínky


Na zboží zakoupené zákazníkem, který je spotřebitelem, se vztahuje záruka v trvání 2 let a v rozsahu stanoveném zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“). Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl zákazník povinen si zboží převzít. Tedy do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji měl vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy:
- mechanického poškození zboží
- opotřebeného zboží

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení §53 odst. 7 OZ. V případě, že prodávající nepředal zákazníkovi - spotřebiteli informace, které je povinen mu předat dle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 Občanského zákoníku, činí lhůta k odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou však zákazníkovi chybějící informace předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a začíná běžet od této doby lhůta 14 dnů. Uplatní li zákazník - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Nákupního řádu, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je rovněž povinen vrátit zákazníkovi - spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.


Nároky zákazníka - spotřebitele v případě tzv. rozporu s kupní smlouvou řeší § 616 Občanského zákoníku. Rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho přijetí, ledaže zákazník o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. Za rozpor s kupní smlouvou se považuje stav, kdy věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro takovou věc obvyklé, neodpovídá právním předpisům, není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nebo neodpovídá uvedenému účelu, nebo obvyklému použití. V takovém případě má zákazník - spotřebitel právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.


Reklamační podmínky

Vyzvednutí na prodejně
V případě vyzvednutí zboží na prodejně je zákazník povinen informovat prodávajícího o zjevných mechanických vadách zboží ihned při přebírání na prodejně prodávajícího. Zákazník má v tomto případě právo i povinnost takto poškozené zboží od prodávajícího nepřevzít.
Možnost výměny nepoškozeného zboží za jiné po uplynutí zákonných lhůt podléhá dohodě s prodávajícím.


Bylo–li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury.

Odstoupil–li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží a poštovné, které kupující zaplatil s objednáním zboží

V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

 

Závěrečná ustanovení


Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek.

Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje